Furutech NCF Clear Line- Giảm nhiễu điện đơn giản và hiệu quả

4.500.000