Nguồn cấp điện, Stromtank S 2500 MKII Quantum

700.000.000